Organisatiescan

ORGANISATIESCAN

Algemeen

De organisatiescan is een bevraging rond het thema ‘werk en mantelzorg’ die organisatiebreed kan worden afgenomen en die anoniem wordt ingevuld. De werkgever/HR-manager kan deze enquête digitaal doorsturen naar de werknemers, en krijgt nadien een geautomatiseerde rapportage van de resultaten. Deze resultaten geven een beeld over de aanwezigheid van mantelzorgers, en over het belang van het investeren in een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid binnen de context van de eigen organisatie. Het invullen van de scan kan het bewustzijn van medewerkers rond het thema (werk en) mantelzorg verhogen.  Voor werkgevers/HR-managers kan deze scan een eyeopener zijn omtrent de ervaringen en percepties van hun medewerkers met betrekking tot ‘werk en mantelzorg’.

Praktische info

Wie

De werkgever/HR-manager van een organisatie kan ervoor kiezen om de organisatiescan organisatiebreed af te nemen, d.w.z. van alle werknemers binnen zijn/haar organisatie.

Wanneer

De organisatiescan kan bij aanvang van een traject naar mantelzorgvriendelijkheid afgenomen worden om een beeld te krijgen van de mate waarin – en de manieren waarop –  het thema mantelzorg aanwezig is binnen de eigen organisatie (vb. aantal mantelzorgers in de organisatie, kennis van het begrip mantelzorg, bespreekbaarheid binnen individuele mantelzorgsituaties, …). Er kan  voor gekozen worden om de organisatiescan op het einde van het implementatietraject of op een later tijdstip opnieuw af te nemen om, zo in te kunnen schatten wat de evolutie is van de organisatie op vlak van mantelzorgvriendelijkheid, en wat de ondernomen acties opgeleverd hebben.

Werkwijze

De organisatiescan wordt door de werkgever/HR-manager naar (een steekproef van) de werknemers doorgestuurd (digitaal). Dit kan via deze website. De medewerkers ontvangen een link die hen naar de organisatiescan leidt. Wanneer zij de organisatiescan (anoniem) ingevuld hebben, kan de werkgever/HR-manager de resultaten via de website opvragen. Per thema krijgt de werkgever/HR-manager een rapportage. De werkgever kan er tevens voor kiezen om de resultaten naar de werknemers door te sturen.

 Aandachtspunten 

Het peilen naar mantelzorgtaken bij medewerkers door middel van een organisatiescan kan vragen oproepen. Het is daarom aan te raden deze afname enigszins voor te bereiden door bijvoorbeeld vooraf te communiceren wanneer en waarom je als werkgever/HR-manager de organisatiescan wil afnemen. Wanneer de leidinggevenden hiervan de hoogte zijn, kunnen zij eveneens vragen van medewerkers opvangen. Een rapportage naar de werknemers over de resultaten van de scan, maakt bovendien deel uit van een ‘cultuur van bespreekbaarheid’, bevordert de transparantie en creëert rust.

Extra info

Samen met de test voor werkgevers kan de organisatiescan een eerste aanzet geven tot keuzes rond implementatie van mantelzorgvriendelijke maatregelen. Hiertoe worden ook suggesties gegeven in de rapportage. Het naast elkaar leggen van de resultaten van de test voor werkgevers en de organisatiescan, kan het beeld van de werkgever, HR-manager en/of leden van het managementteam omtrent de (gepercipieerde) mantelzorgvriendelijkheid van de organisatie nuanceren en aanvullen. Hieruit kan bijvoorbeeld blijken dat intenties of beleidslijnen op managementniveau wel aanwezig zijn, maar op de werkvloer niet of slechts gedeeltelijk ervaren worden. Dergelijke observatie kan bijvoorbeeld een aanzet zijn tot acties omtrent het investeren in (top-down en bottom-up) communicatiekanalen.

[Klik hier om de organisatiescan op te starten voor je organisatie]

[Download hier een printversie van de organisatiescan]

[Download hier een PDF met de organisatiescan en aanbevelingen voor interpretatie van de scan]


[Terug]

[Volgende tool - Test voor werkgevers]